ProjektasLietuva – Pasauliui

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

SkautaiLietuvos skautija – jau 20 metų gyvuojanti nevyriausybinė organizacija, vienijanti ir ugdanti per 2500 jaunų žmonių, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. Lietuvos skautija taip pat yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė. Kasmet mūsų nariai vyksta ar yra deleguojami į tarptautinius renginius, mokymus bei stovyklas, kuriose dalinasi ilgamete organizacijos patirtimi ar gilina turimas žinias. Šią vasarą Japonijoje vykstanti World Scout Jamboree stovykla sukvies virš 40 tūkst. skautų iš viso pasaulio. Stovykloje turės galimybę prisistatyti kiekvienos dalyvaujančios valstybės delegacija, organizuoti savo kultūrą atspindinčius užsiėmimus, viešinti savo šalyje vykstančius užsieniečiams patrauklius renginius. Lietuvai stovykloje ketina atstovauti penki skautai, besirengiantys tinkamai reprezentuoti ne tik juos vienijantį skautų judėjimą, bet ir pačią šalį, jos tradicijas, kultūrą ir reikšmę pasaulyje. Taigi, projekto tiksliai yra tokie:

  1. Populiarinti Lietuvos vardą pristatant artėjantį Lietuvos valstybingumo šimtmetį 40čiai tūkst. jaunų žmonių iš viso pasaulio.
  2. Užmegsti partnerystės ryšių su skautų organizacijomis iš Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerijos bei Australijos ir Okeanijos regionų.

Lietuvos delegacijai nuvykus į World Scout Jamboree, skautams iš viso pasaulio bus pristatyta Lietuva bei artėjantis Lietuvos valstybingumo šimtmetis. Skautai visame pasaulyje pažįstami kaip pilietiški, iniciatyvūs, autoritetą savo bendruomenėje turintys jauni žmonės, kurių patirtį tarptautiniuose renginiuose dažnai aprašo vietos žiniasklaida. Taigi, galima tikėtis, jog žinia apie Lietuvą, jos istoriją ir būsimus šimtmečio renginius pasklis plačiau, nei 40.000 jaunuolių iš viso pasaulio, tokiu būdu skatinant kitataučių domėjimąsi ar net ketinimą apsilankyti šioje šalyje.

Šiuo projektu bus pasiekti tokie rezultatai:

  • 40čiai tūkst. skautų iš viso pasaulio bus pristatyta Lietuva, jos tradicijos, kultūra, istorija.
  • Bus viešinama visa tuo metu turima informacija apie Lietuvos valstybingumo šimtmečio renginius, dalijami lankstinukai ir turistams skirti leidiniai apie Lietuvą.
  • Bus paskatintas tarpkultūrinis Lietuvos ir pasaulio jaunimo dialogas ne tik Europos, bet ir viso pasaulio kontekste.
  • Bus užmegsti partnerystės ryšiai su jaunimo (skautų) organizacijomis iš Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, bei Australijos ir Okeanijos regionų.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015.04.15 – 2015.09.30

Projekto eiga:

2015.04.15 – 2015.07.22 – pasiruošimas stovyklai ir Lietuvos reprezentavimui: renkama informacija apie būsimus renginius, gaminama dalomoji medžiaga, ruošiama pristatomoji videomedžiaga, ruošiamos interaktyvios pristatomosios programos, parengiami 2 pranešimai spaudai.

2015.07.23 – 2015.08.08 – dalyvavimas stovykloje ir Lietuvos pristatymas: kasdien vykstantys susitikimai su delegacijomis iš skirting šalių, organizuojami ineraktyvūs pristatymai, dalijama medžiaga, rodoma videomedžiaga, filmuojamas įgyvendinimas.

2015.08.09 – 2015.09.30 – pasiektų rezultatų apibendrinimas ir viešinimas: parengiami 2 pranešimai spaudai, organizuojamas stovyklos patirties pristatymas Lietuvos skautijos ir kitų jaunimo organizacijų nariams, rengiami straipsniai, apibendrinantys projekto patirtį bei užmegstus bendradarbiavimo ryšius ir galimybes.

Projekto viešinimui bus parengti 4 pranešimai spaudai, išplatinti visai Lietuvos žiniasklaidai; taip pat bus parengti ir Lietuvos skautijos tinklalapyje patalpinti 2 straipsniai apie pasiruošimą stovyklai bei apie pasiektus rezultatus ir galimybes bendradarbiauti su skautų organizacijomis visame pasaulyje. Rugsėjo mėn. bus suorganizuotas pristatymas Lietuvos skautijos nariams bei kitų jaunimo organizacijų atstovams apie projekto metu įgytą patirtį ir tolimesnes galimybes.

 

Įstaiga: Lietuvos skautija, Kaunas

LS Pirmijos narėDovilė Vinkevičiūtė 

Projekto/idėjos Pavadinimas:“Lietuva – Pasauliui”

Prašoma suma projekto/idėjos įgyvendinimui: 2000 eurų

 

  • Paremkite

    Prisidėkite prie idėjos įgyvendinimo paspausdami mygtuką ir įveskite pageidaujamą paaukoti sumą
  • Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress